Predajca

Názov:JURsat COMPUTERS
IČO:11948124
DIČ:1020721372
IČ DPH:SK1020721372
Mesto:Kežmarok
PSČ:060 01
Adresa:Mučeníkov 1
Telefón:052 4522367
E-mail:jursat@jursat.sk
Kontakt:Ladislav Jurdik
sp.č. Žo-2001/23963/00002-AKN, reg. č. 1038/2001 č.živn. reg. 703-1709

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96