PrevádzkareňJURsat COMPUTERS
Mučeníkov 1
060 01 Kežmarok


: 052 4522367
: jursatcomp@gmail.com

SídloJURsat COMPUTERS
Mučeníkov 259/1
060 01 Kežmarok

: 11948124
: 1020721372
: SK1020721372
sp.č. Žo-2001/23963/00002-AKN, reg. č. 1038/2001 č.živn. reg. 703-1709

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96